תקנון הזמנות

הראל תיירות ונופש – המקום המעודכן והחדשני למטייל הדתי והחרדי

אנו בהראל תיירות ונופש מחויבים לדאוג לקוחותינו. להבין את הצרכים שלכם, לענות לבקשתו שלכם ולתת מענה מקצועי שירותי, ואישי.
אנו רואים ערך עליון בנתינת המידע הכי רלוונטי לציבור המטיילים הדתי, ולהבטיח את מקסימום ההנאה והתמורה המלאה לכספם.

הכל על תנאי השירות

יובהר כי התנאים הכלליים המופיעים באתר זה מתייחסים לתיירות פנים ולתיירות יוצאת כאחד.
“הראל תיירות ונופש” (להלן : “החברה” ו/או “הראל תיירות ונופש“) מארגנת חבילות נופש ושירותי תיירות באמצעות ספקי שירות שונים, בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנה.
אנו מתחייבים לבצע את ההזמנה במיומנות ובמסירות למסור את כל המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא את ההתאמה למבוקש. אנו לא נהיה אחראים במקרים שבהם לחברה אין כל קשר ו/או חלק ו/או יכולת להשפיע על פעולתם של גופים אלו, ומוסכם כי היא איננו אחראית לתקלות, שיבושים ועיכובים למיניהם (לרבות שביתות, ימי חג, מחלות, מזג אויר וכו’), העלולים להיגרם מכל סיבה שהיא שאינה בשליטתה וביכולתה הברורה של החברה, לרבות כתוצאה מאי ביצוע ו/או ביצוע חלקי ו/או ביצוע לקוי של שירות כלשהו המסופק ע”י נותני השירותים ומי מטעמם וזאת עפ”י כל דין. יחד עם זאת, תפעל הראל תיירת ונופש בנאמנות ובמסירות ללקוח ככל שניתן בידה לסייע במקרים אלו ובכל שאלה, בירור או תקלה, אין באמור לגרוע מהלקוח בזכותו לפנייה לערכאות אחרות ו/או בכל תביעה ישירה כנגד הספק.
משתמש רשאי לבצע פעולות רכישה באתר במידה והנו: בעל תעודת זהות ישראלית, מעל גיל 18 ובעל כרטיס אשראי חוקי ובתוקף. בעת רכישת השירותים / מוצרים באתר יתבקש המזמין להזין במערכת פרטים אישיים הן של המזמין והן של הנוסעים הנוספים. אנו לא נהיה אחראים לטעויות הנעשות על ידי המזמין בהקלדת פרטיו או פרטי הרכישה או אם פרטי הרכישה לא נקלטו במערכת או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמזמין לבצע הזמנה. שינוי שם הנוסע, לאחר התשלום עבור ההזמנה, כרוך בתשלום נוסף.
חלק מהמידע המופיע באתר נמסר להראל תיירות ונופש על ידי גורמים צד 3. אנו לא נהיה אחראים לטעויות או ליקויים שאינם תלויים בנו ומקורם בגורמי צד 3.

הכל על תנאי התשלום באתר:

ניתן לבצע את התשלום באמצעות כרטיס אשראי בשלושה תשלומים שקליים ללא ריבית.
כל הזמנה באתר האינטרנט משמעותה המשפטית תהא כביצוע הזמנת מוצר באמצעות ספקי השירות שונים ובהתאם לתנאי כל הזמנה אצל אותו ספק, לרבות תנאיו בגין תשלומים והוראות הביטול. במידה ומבצע ההזמנה אינו כלול ברשימת הנוסעים עליו למלא את פרטיו האישיים במסגרת השדה “פרטי בעל הכרטיס” שבמסך ביצוע ההזמנה. כאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור הרכישה באתר הינו קבלת אישור של חברת האשראי לעסקה שעליה התחייב הרוכש. הראל תיירות ונופש תכבד עסקה אשר בוצעה באמצעות האתר רק אחרי קבלת אישור חברת האשראי לעסקה.
הזמנה ו/או ביצוע רכישה באמצעות האתר ו/או שירות באמצעות האתר ו/או באמצעות המוקד הטלפוני שלו או בכל מספר טלפון אחר המוביל אליו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון ולפיכך, יש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. חובתו של כל גולש/לקוח לעיין באופן מפורט בתנאים אלו.
יודגש, טרם אישורה הסופי של כל הזמנה על ידי ספקי השירות השונים בארץ ו/או בחו”ל ו/או הנהלת החברה, תהווה כל הזמנה כהזמנה על תנאי עד מועד אישורה הסופי ולפיכך לא תחייב את החברה, אלא בגדר בקשה לביצוע הזמנה, ולפיכך אינה מחייבת את החברה עד קבלת אישור טלפוני או בדואר אלקטרוני מנציג החברה ומסירתו למזמין.
מובהר בזאת כי עד לקבלת אישור סופי יכול המחיר להשתנות על פי דרישה של ספקי השירות, וכי במקרה של שינוי כאמור תינתן למזמין אפשרות לבטל את ההזמנה ללא חיוב. ככל שיחול שינוי בשיעור מיסי הנמל, היטלי הביטחון ו/או כל מס או היטל אחר החלים על המזמין מיום ההזמנה ועד ליום אספקת השירותים ישולם ההפרש הנובע מהשינוי בגובה הרכיבים הללו למזמין.
כל המידע המופיע באתר בגין פרטי השירותים הינו בהתאם למידע המתקבל מאת הספקים השונים. אחריות החברה למידע זה מוגבלת לעובדה שמקורו בספקי או נותני השירותים המציעים אותם למכירה, ולכך שנמסר למזמין במלואו.

הכל על ביטוחים:

על הלקוח לדאוג לביטוח מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכיך, לרבות פוליסת ביטוח אישי ומטען, כאשר רכישה זו תהיה באופן ישיר מול חברת הביטוח בה הנך מעוניין להפיק את פוליסת ביטוח הנסיעות שלך. החברה אינה מפיקה פוליסות ביטוח נסיעות, והאחריות על רכישת פוליסת ביטוח נסיעות הנה אחריות אישית של הלקוח.
מומלץ לנוסע לרכוש פוליסת ביטוח, בכל חברת ביטוח שימצא לנכון ו/או על פי המלצת הסוכן, ולבטח את עצמו ואת מטענו בגין כל הנזקים הישירים והעקיפים שעלולים להיגרם לו במהלך הטיול עקב תאונה ו/או אלימות, שוד, גניבה ואבידה של המטען ו/או המסמכים, כגון כרטיסי הטיסה, הדרכון וכו’, שבלעדיהם הוא עלול להפסיד חלק מהטיול. אם הוא לא יעשה כן, תחול האחריות הבלעדית לתוצאות אי עשיית הביטוח כאמור עליו בלבד וזאת על מנת לכסות את הנזקים אשר אינם כלולים באחריות המארגן עפ”י אמנות בין לאומיות והדין הכללי.עדיף לבחור בביטוח הרחב ביותר הכולל גם הוצאות רפואיות ואשפוז ונזקים עקיפים שעלולים להיגרם לנוסע במהלך הטיול.

הכל על דרכונים ואשרות כניסה למדינה זרה:

יש להצטייד בדרכון ישראלי תקף לשישה חודשים לפחות, מיום היציאה מהארץ, באשרות כניסה (ויזות) מתאימות וכן לציין האם ברשותו דרכון, שאינו ישראלי.
הכניסה למדינות השונות הינה בהתאם לדרכון שברשות הנוסע ודין המדינה העשוי להשתנות מעת לעת. הטיפול בדרכון, אשרות כניסה וכיוצ”ב הינן באחריות הנוסע בלבד.
לקוחות המחזיקים בתעודת מעבר ישראלית חייבים להצטייד באשרת כניסה לכל מדינה אליה בכוונתם לנסוע אלא עם ברשותם דרכון נוסף (מדינה זרה) שאינו מצריך אשרת ליעד אליו הם נוסעים.
מודגש כי באחריות הלקוח לוודא, כי לא חלה עליו כל הגבלה ו/או מגבלה משפטית לצאת את גבולות הארץ, וכי דרכונו תקף וכי יש עימו את כל האישורים ואשרות הכניסה הנדרשים לצורך הנסיעה. בכל מקרה החברה אינה אחראית למצבו המשפטי ולמניעות מכל מן וסוג שהוא שחלות על הלקוח.
על פי הוראות משרד הפנים נוסעים המחזיקים בדרכונים ישראליים או בתעודות מעבר ישראליות, חייבים לצאת בעזרתם מהארץ, גם אם ברשותם דרכון שאינו ישראלי.
על בעלי דרכונים אירופאים – הנוסעים לארה”ב – חלה חובה להירשם 72 שעות מראש באתר של רשות ההגירה של ארה”ב. אי קיום הנוהל לא יהווה בסיס להחזר בגין כרטיס לא מנוצל.
בעלי תעודות מעבר (visa transit)- חייבים באשרת כניסה לכל יעד. באחריותו האישית של הנוסע לדאוג לאשרות כניסה למדינות בהן ירצה לבקר.
חובה על הנוסעים לציין אם הינם בעלי אזרחות ו/או נתינות זרה ו/או כפולה ו/או תעודת מעבר. על הנוסעים בעלי תעודות מעבר החובה לעדכן בהתאם את סוכני הנסיעות בחברה במעמד ביצוע ההזמנה.
אנו ממליצים ללקוחותינו להיכנס לאתר האינטרנט של משרד החוץ.

הכל על הטיסות:

טיסות עשויות להיות גם טיסות שכר ו/או טיסות סדירות, פרטיהן עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לדרישות חברות התעופה השונות אף לאחר ביצוע ההזמנה, לרבות מבחינת מועדים, מסלולים ופרטי חב’ התעופה.
האחריות לעיכובים, שינויים וביטולים אובדן/ עיכוב כבודה הינם, עפ”י כל דין, על חברת התעופה בהתאם לנסיבות. לתשומת לב הלקוח יש לבצע בדיקה בפרטי הטיסה שעודכנו בכרטיס הטיסה ולתנאים הכלליים בגב הכרטיס והם המחייבים את חב’ התעופה/ספקי השירותים.
באחריות הלקוח לוודא אם חלו שינויים בפרטי הטיסה הן על ידי בדיקה באתר רשות שדות התעופה והן על ידי בדיקה מול חברת התעופה בה הוא עתיד לטוס. יש להשאיר פרטי התקשרות לצורך עדכונך בשינויים, ככל שאלו ימסרו ע”י חב’ התעופה.
במקרה של כל בקשה ו/או דרישה מיוחדת של לקוח תועבר הבקשה לספקי השירותים השונים או לחברת התעופה, אולם לא תהיה מחייבת למילויה, אלא אם אושר לו בכתב כי בקשתו תבוצע.
כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות למזמין מפאת צרכיו הייחודים תבוצע בדיקה מול ספקי השירותים השונים או חברת התעופה האם ניתן לקיים בקשה זו ובהתאם תימסר הודעה בכתב בגין אותה דרישה למזמין טרם אישורה הסופי של ההזמנה.
התייצבות לטיסות:
התייצבות בדלפק הטיסה ביציאה או בחזרה היא לפחות שלוש שעות לפני שעת הטיסה הנקובה בכרטיס בטיסות בינלאומיות או שעה וחצי בטיסות בתוך ישראל, וזאת מטעמי ביטחון וסידורי יציאה. זמני בידוק הביטחון והטיסות משתנים מעת לעת ובהתאם לצרכים של מדינת היעד.
לפי הוראות חברות התעופה וספקי השירותים השונים, משקל הכבודה המותרת להעלאה למטוס בטיסות בינלאומיות היא 20 ק”ג מטען בתא המטען ו-8 ק”ג לתיק יד בתא הנוסעים, ובטיסות בתוך ישראל 10 ק”ג מטען בתא המטען ו-5 ק”ג לתיק יד בתא הנוסעים. למעט, חברות ה- Low Cost אשר תעריפי הכבודה ו/או כל שירות אחר נגבה בהתאם למדיניות החברה. חברות התעופה רשאיות לגבות תוספת תשלום בגין משקל עודף לרבות כבודת יד לפי תעריף שנקבע על ידן וע”פ שיקול דעתן הבלעדי.
אין חברות התעופה מתחייבות לקבל כבודתו של נוסע באותה טיסה יחד עימו. אם עלתה הכבודה על המותר, אף אם שילם בגין המשקל העודף עדיין אין הדבר מהווה התחייבות לקבלת הכבודה באותה הטיסה. במקרים חריגים אלו תגיע הכבודה על טיסה אחרת, באחריותה של חברת התעופה.
במקרה של אבדן ו/או נזק למטענכם בתחנת היעד בחו”ל, עליכם לפנות למשרד סוכן השינוע באולם הנוסעים הנכנסים ולדאוג למלא טופס אובדן/נזק למטען.
נשים בהריון חייבות החל מהשבוע ה-24 באישור רפואי בשפה האנגלית.
אשרור טיסת חזור – עליך לאשרר את טיסת החזור 72 שעות לפני תאריך החזרה, בהתאם לפרטים המופעים בכרטיס הטיסה שבידך. עלייך האחריות למסור מספר טלפון בחו”ל או אמצעי תקשורת אחר כגון דואר אלקטרוני, לקבלת הודעות לשינויים לסוכן הנסיעות המטפל בטרם הנסיעה ו/או לחברת התעופה או ספק השירותים בחו”ל בזמן האשרור, ולוודא כי יתן להשיגך באמצעות מספר טלפון זה בכל עת שהותך בחו”ל.
ילדים– על הלקוח ליידע את סוכן הנסיעות המטפל האם המזמין מבקש לכלול ילדים בנסיעתו. ככל שקיימת הנחה היא תהיה כפופה לגיל כפי שיקבע על ידי כל ספק שירותים.
העברות – כאשר חבילת הנופש שרכש הנוסע כוללת בחובה העברה משדה התעופה למלון המוזמן ומהמלון בסיום החופשה לשדה התעופה, יהא המארגן אחראי כלפי הנוסע בעבור אספקת שרות זה. באם לא סופק השרות הנ”ל על ידי המארגן מכל סיבה שהיא. במידה והסיבה לאי ביצוע העברה נובעת מסיבות הקשורות בנוסע יהא המארגן פטור מהחזר ההוצאה.

הכל על בתי המלון:

ייתכנו מקרים של תפוסת יתר, אשר בהם ייאלץ בית המלון ו/או הספק המקומי בחו”ל לשנות את בית המלון המוזמן ו/או השירות המובטח. במקרה כזה, אחראי הגורם המספק את השירות להעביר את הנוסע למלון באותה רמה ו/או לספק שירות זהה לשירות שהובטח.
דרגות בתי המלון נקבעות באמצעות משרדי התיירות המקומיים בהתאם לכל מדינה ואינם ניתנים להשוואה במדינות שונות. פירוט הדירוג המופיע הינו בהתאם להצגת המוסדות באותה מדינה.
במקרה של בעיה פנו אלינו ואנו נדאג ליישבה באופן הרצוי ביותר.
שיבוץ המזמין לחדר במלון מבוצע בפועל לפי שיקול דעתו הבלעדי של בית המלון, כפי שיקבע בזמן אמת. האחריות על שיבוץ החדרים במלון ו/או תקינות המתקנים ו/או השירות במלון לרבות מערכת המיזוג הינה באחריות המלון ו/או ספק השירותים בלבד. יודגש שאיננו יכולים להתחייב על סמיכות החדרים.
כניסה לחדרים במלון הינה החל מהשעה 14:00 ויציאה מהם עד השעה 11:00 בצהריים, ללא שזו תלויה במועדי הטיסות.
בתי המלון מציעים לעיתים שירותים נוספים כגון סאונה, חדר כושר, טלוויזיה כולל סרטים בתשלום, שרות חדרים, חניה, שירותי אינטרנט ופקס, מגרשי טניס, שמשיות, מגבות בבריכת שחייה, מסאג’ וכדומה, הניתנים בחלקם תמורת תשלום. יש לברר במלון בטרם השימוש בכל מתקן האם השימוש במתקנים אלה כרוך בתשלום.
חלק מהשירותים המוצעים ע”י בית המלון הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. לא נהיה אחראית לתלונות במידה ואחד השירותים לא היה פעיל, אלא אם מסרה ללקוח מידע מטעה בעניין זה או שנמנעה ממסירת מידע או מעריכת בירור למרות שנתבקשה לעשות כך על ידי הלקוח.
כל אספקת שירות אשר אינה כלולה במחיר ההזמנה, לא תהווה התחייבות מצדנו לאספקת השירות ולמחיר שאינו כלול בו. מנין ימי חבילת נופש הוא לפי מספר הלילות בבית המלון הכלול בה, בלי כל קשר לזמן השהיה המלא בחו”ל בפועל, הנקבע בהתאם למועדי הטיסות הכלולות בחבילת הנופש.

הכל על טיולים מאורגנים:

המסלולים המפורטים של הטיולים מתארים את אתרי הביקור הכלולים בטיול אך לא בהכרח את סדר הימים והביקורים, ונועדו לצורך פירוט כללי של מסלול הטיול המתוכנן בלבד ולא של סדר הפעלתו.
יתכנו שינויים בסדר הלינות, הסיורים והביקורים, והם נתונים לשיקול דעת החברה אל מול ספקי השירותים השונים או מדריך הטיול, בהתאם לאילוצי הפעלת הטיול בפועל. מומלץ שלא לערוך תכניות שאינן קשורות בטיול בהסתמך על ביקור ביעד מסוים הכלול בטיול במועד מסוים.
במניין ימי הטיול נכללים יום היציאה ויום החזרה בהתאם ללוח הזמנים של הטיסות הכלולות בטיול המאורגן. המזמין אינו חייב להשתתף בכל פעילות הכלולה בטיול, אך לא יהא זכאי להחזר או פיצוי כלשהו עבור חלק בטיול שלא השתתף בו מבחירתו.
במקרה של בקשה מיוחדת ימולאו הכללים כאמור לעיל בגין כל בקשה נוספת ו/או בכל בקשה חיונית ו/או לצרכים אישים ועל פי הודעה מראש.

הכל על חיובים:

חיוב כרטיס האשראי של המזמין במטבע חוץ יעשה לפי ערכו בשקלים בהתאם לשער העברות והמחאות של בנק ישראל במועד החיוב.
מחירי השירותים המוצעים ומספר המקומות הפנויים בהם נלקחים ישירות בזמן אמת מהספקים השונים, ומשתנים תכופות. מחיר ההזמנה הקובע הוא המחיר בעת ההזמנה, בכפוף לאישורה על ידי ספקי השירותים השונים. לידיעתכם – זיכויים יינתנו לפי שער המט”ח הרלוונטי לאותה עסקה.
על כל ההזמנות חלים דמי שינוי או ביטול מרגע אישור ההזמנה על ידי הספק. בהתאם לתעריפים הנכונים לאותו זמן.

הכל על ביטולים ושינויים:

ניתן לבטל שירות בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר, ובתנאי שהביטול ייעשה לא יאוחר משבעה ימי עסקים לפני המועד שבו אמור השירות להינתן.
ביטול של העסקה יש לעשות בכתב, באמצעות הפקס או במסירה אישית ו/או בהודעה אלקטרונית לסוכן הנסיעות. בכל מקרה של מתן הודעת ביטול כאמור, יחויב המזמין בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מעלות ההזמנה או 100 שקלים חדשים לצרכן , לפי הנמוך מביניהם, ובלבד שהביטול של המזמין לא נעשה עקב פגם או אי-התאמה בשירות כמשמעם בסעיף 14ה(א) לחוק, אז לא ייגבו כלל דמי ביטול..
כל בקשה לביטול הזמנה מחויבת בדרישת כתב עפ”י הדין ובנוסף מחובת המזמין לוודא כי התקבלה אצל סוכן המטפל.
לכל הזמנה שלא צוין לגביה דמי ביטול שלא בהתאם לחוק הגנת הצרכן ושלא ננקב מחיר הביטול, יהיו דמי הביטול בשיעור מלא (100%), וביטול הזמנה לא יקנה זכות להחזר כספי כלשהו, למעט מסי נמל והיטלי בטחון ששולמו בהזמנת כרטיסי טיסה.
כל דמי ביטול בהתאם להוראות פרק זה, למעט ביטול מכוח החוק, יחשבו כפיצוי מוסכם בהתאם להוראת סעיף 15 לחוק החוזים (תרופות), התשל”א-1971.
כל שינוי דינו כביטול למעט באם צוין אחרת על ידי ספק השירותים, לאחר אישור הזמנה וביצועה כל שינוי מחויב בתשלום.
אנו מתחייבים להזמין ולמסור ללקוח כל מידע אודות השירותים המוזמנים, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה, איננו אחראים אחראית לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות באספקת השירותים המוזמנים בפועל.
התיישנות:
בהתאם לחוק מוסכם על המזמין כי לא יהיה זכאי להגיש כנגד החברה ו/או מי מטעמה כל תביעה שהיא בקשר עם הזמנת השירותים שהוזמנו הימנה לאחר חלוף שנתיים ממועד ההזמנה.

דמי ביטול כלליים:

דמי ביטול מלונות וחבילות נופש בישראל

 • ביטול עד 86 ימי עסקים לפני האירוח – 300 ₪ דמי ביטול
 • ביטול בין 85-70 ימי עסקים לפני האירוח 15% מערך העסקה
 • ביטול בין 69-50 ימי עסקים לפני האירוח 50% מערך העסקה
 • ביטול בין 49-22 ימי עסקים לפני האירוח 75% מערך העסקה
 • ביטול בין 21 ימי עסקים עד יום היציאה – 100% מערך העסקה
 • אי הגעה למלון תחויב ב – 100% מערך ההזמנה הכולל, או בהתאם למדיניות המלון.

בנוסף לדמי הביטול הנ”ל יגבו דמי טיפול בסך 100 ₪ לחדר.

דמי ביטול/שינוי לחבילת נופש לחו”ל עם טיסות שכר. דמי הביטול נקבעים על ידי הספקים השונים וחובה על כל לקוח להתעניין בשיעורם.

דמי ביטול חו”ל עפ”י מדיניות החברה כאשר המזמין לא עומד בתנאי חוק הגנת הצרכן, יהיו כדלקמן:

 • דמי רישום 500 ₪ לאדם לא יוחזרו למבטל ללא קשר לסיבת הביטול
 • ביטול עד 60 ימי עסקים לפני היציאה – 10% מערך העסקה
 • ביטול בין 60 עד 40 ימי עסקים לפני היציאה – 20% מערך העסקה
 • ביטול בין 40 ימי עסקים עד 30 ימי עסקים לפני היציאה– 40% מערך העסקה
 • ביטול בין 29 ימי עסקים עד 20 ימי עסקים לפני היציאה – 75% מערך העסקה
 • ביטול 19 ימי עסקים לפני היציאה 100% דמי ביטול

ביטול כרטיס טיסה הינו בהתאם לנוהלי חברת התעופה (מעבר לאמור לעיל).
מובהר כי אין באמור לעיל לפגוע בכל הוראה שבדין ו/או הוראות חוק ובפרט בחוק הגנת הצרכן. כמו כן, מומלץ לעיין בתקנון האתר.

המסלול שלכם לנופש מתחיל כאן

הראל תיירות במגוון דילים ספונטניים לחיסכון גדול בחופשה הבאה שלכם.

מלון בוטיק פעמונים

מלון פעמונים ירושלים ממוקם במרכז העיר בסמוך לאתרי הבילוי והקניות ומול הנופים המרהיבים של העיר העתיקה. המלון מציע חדרים מפנקים וחדשים. מלון פעמונים ירושלים תוכנן בקונספט של מלון מודרני ומפנק המעניק חוויה ייחודית ומשלימה לטיול בירושלים.

לעמוד הנופש

בית הארחה בית וגן

בית הארחה ממוקם בשכונת בית וגן בירושלים באזור שקט ופסטורלי ומול נופם המרהיב של הרי יהודה ושכונת עין כרם הציורית, בקרבת אתרים היסטוריים, הר הרצל ויד ושם.  מיקומו של בית הארחה נגיש לתחבורה ציבורית ולרכבת הקלה ומציעה מהירה ונוחה לאטרקציות הבילוי המרכזים של ירושלים

לעמוד הנופש

מלון לאונרדו פלאזה

אם אתם מחפשים חופשה יוקרתית בירושלים במיקום נפלא, מלון לאונרדו פלאזה ירושלים נועד בדיוק עבורכם. המלון ממוקם בלב העיר ברחוב קינג ג'ורג' המפורסם – מרחק הליכה ממרכז ממילא, הכותל, המדרחוב והאטרקציות בעיר.

לעמוד הנופש